کتابخانه های دبیرستانی

ارزیابی کتابخانه های دبیرستانی شهر کرمانشاه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آنها

در پژوهش حاضر، کتابخانه های دبیرستانی شهر کرمانشاه بررسی شده است. ضرورت انجام این پژوهش به جهت کسب آگاهی و شناخت هرچه بیشتر نسبت به اوضاع و شرایط فیزیکی کتابخانه ها بوده، و هدفهای مورد نظر عبارتند از: کسب اطلاعات…