متغیرهای شخصی

ارتباط عوامل خودکار آمدی (عمومی و تخصصی) با متغیرهای شخصی دبیران تربیت بدنی آذربایجان غربی

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط عوامل خودکارآمدی عمومی و تخصصی با متغیرهای شخصی در دبیران تربیت بدنی آذربایجان غربی است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است و جامعه آماری آن را دبیران تربیت بدنی جنوب استان آذربایجان…